Table 'Crateus-21'Player 12345678910 Score
 Total
 Active
1 Igor54
  3  0  3  3  3  3  3  3  3  24 9 0
2 Polux
 0   3  3  3  3  3  3  3  3  24 9 0
3 Kruto
 3  0   0  3  3  3  3  3  3  21 9 0
4 1_Hamilton
 0  0  3   0  1  3  3  3  3  16 9 0
5 chim
 0  0  0  3   3  0  3  3  3  15 9 0
6 BuKTOP
 0  0  0  1  0   3  3  3  3  13 9 0
7 vladim
 0  0  0  0  3  0   3  0  3  9 9 0
8 Kvita
 0  0  0  0  0  0  0   3  3  6 9 0
9 1_alexcobo
 0  0  0  0  0  0  3  0   3  6 9 0
10 Sasha737
 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 9 0